OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)


Dostawca Usług: MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie 67-200, przy ul. Armii Krajowej 5, e-mail: master@master.pl, fax: 76 852 03 74


Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od Umowy zawartej w dniu:

w zakresie usług:


Imię i Nazwisko Abonenta(-ów)

Adres Abonenta(-ów)

Podpis Abonenta(-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

E-mail**

* niepotrzebne skreślić
** Podanie przez Abonenta adresu e-mail jest dobrowolne i służy jedynie do przesłania
Abonentowi potwierdzenia otrzymania przez Dostawcę Usług Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Dostawcy Usług lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy mogą Państwo złożyć na formularzu, którego wzór Abonent otrzymuje wraz z Umową o świadczenie usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby Dostawcy Usług, na adres lokalnego Biura Obsługi Klienta/Salonu Firmowego, faksem, elektronicznie na adres master@master.pl lub za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej http://www.master.pl/dokumenty W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Wszelkie należności, naliczone na Państwa koncie zostaną umorzone, a dokonane płatności zostaną zwrócone w takiej samej formie, w jakiej zostały uregulowane chyba, że wyrażą Państwo inną dyspozycję. W przypadku, jeśli na Państwa żądanie rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpiło przed końcem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza Lokalem Dostawcy Usług lub Za Pomocą Środków Porozumiewania Się Na Odległość, mają Państwo obowiązek zapłaty za Usługi świadczone do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny. Informujemy również, iż w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasają także zawarte przez Państwa Umowy na Usługi Powiązane. W związku z wygaśnięciem tych Umów nie ponoszą Państwo kosztów z nimi związanych, za wyjątkiem kosztów wykonanych w pełni Usług. Informujemy ponadto, iż jesteście Państwo obwiązani do zwrotu Urządzeń Abonenckich udostępnionych Państwu przez Dostawcę Usług w związku z zawartą Umową na swój koszt, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Na Państwa wniosek Dostawca Usług może odpłatnie odebrać Urządzenie Abonenckie z Lokalu. W takim przypadku jesteście Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługę odbioru Urządzenia Abonenckiego w wysokości określonej w Cenniku.

Wczytuję...